CATEGORY

Lyrics

  • 2020-12-18
  • 2021-03-10

BTS Dynamite’s Chords

BTSのDynamiteをピアノで弾きたい方はご参考になさってください。 1. BTS Dynamite’s Key  キー:E major (ホ長調) 2. BTS Dynamite’s Key Chords サビのコード進行 Cause I’m in the stars […]